Partnerstvi Kompetenčnega centra za design management druge generacije: KCDM 2.0 Osnovni in KCDM 2.0 Napredni, sta naslednika prvega kompetenčnega centra KCDM 2013-2015. Partnerstvi, ki delujeta povezano, skupno povezujeta 37 slovenskih podjetij, ki v tesnejši integraciji oblikovanja v poslovne procese in strategije prepoznavajo priložnost za razlikovanje od konkurence in povečanje dodane vrednosti svojih izdelkov.

Podjetja KCDM 2.0 Osnovni in KCDM 2.0 Napredni med seboj tesno sodelujejo, kar vsem vključenim partnerjem prinaša številne prednosti:

  • Partnerji projekta Napredni KCDM 2.0 lahko nastopajo kot mentorji podjetjem v partnerstvu Osnovni KCDM 2.0 za hitrejši razvoj nove generacije podjetij;
  • Zaradi hitrejšega razvoja podjetij v partnerstvu Osnovni KCDM 2.0 se bodo nekatera med njimi lahko v kasnejših fazah projekta priključevala tudi poglobljenim vsebinam, namenjenim partnerstvu Napredni KCDM 2.0 – večji napredek nove generacije (Osnovni KCDM 2.0);
  • S sodelovanjem obeh partnerstev se bo povečalo število vodilnih kadrov uspešnih slovenskih podjetij, ki bodo nastopali kot ambasadroji in promotorji vsebin design managementa in znamčenja v slovenskem gospodarskem okolju – povečana konkurenčnost nacionalnega gospodarskega okolja;
  • Z združitvijo sredstev za pripravo in organizacijo osrednjih strokovnih dogodkov (mednarodna design management konferenca ipd.) je mogoče zagotoviti višjo vsebinsko kakovost – kakovostnejše povezave slovenskih podjetij z mednarodnimi viri znanj;
  • Povezani partnerstvi skupaj pokrivata več panog – hitrejše vključevanje specializiranih znanj v celotne panoge (tudi v manjša in srednja podjetja, panoge v težavah);
  • Pri povezavi partnerstev so znanja in zgledi s področja design managementa, znamčenja,vodenja, uvajanja sprememb ter poslovnih izboljšav v podjetje in učinkovitega trženja regionalno razpršeni in zagotavljajo boljšo pokritost vzhodne in zahodne regije – uravnotežen regionalni razvoj;
  • Sodelovanje tesno povezanih partnerstev ima več možnosti za doseganje trajnih učinkov na gospodarstvo (več podjetij s primerljivimi izkušnjami, več možnosti za institucionalizacijo ...) – večji vpliv na gospodarsko in podporno okolje, hitrejši prehod v kreativni gospodarski model;
  • Večja medijska prepoznavnost področja design managementa, znamčenja, vodenja, uvajanja sprememb ter poslovnih izboljšav v podjetje in učinkovitega trženja – preliv znanj v negospodarsko okolje (javi sektor, NVO …) ter hitrejše doseganje točke preloma
  • Večja možnost ustvarjanja sinergij med posameznimi podjetji – hitrejši netehnološki transfer znanj, grozdenje.

KCDM 2.0 Osnovni

Namen projekta Osnovni KCDM 2.0 je z znanji in kompetencami za učinkovito upravljanje z oblikovanjem opremiti novo generacijo slovenskih podjetij. Gre za podjetja, ki so med oz. po delovanju prvega KCDM (2013-2015) spremljala aktivnosti in rezultate kompetenčnega centra in v njih prepoznala priložnost za naslednjo stopnjo razvoja svojih znamk, procesne izboljšave oz. razvoj nove generacije v uporabnika usmerjenih izdelkov ali storitev.

Cilji projekta so, da podjetja s specifičnimi izboljšavami dvigujejo stopnjo dodane vrednosti, odpirajo možnosti za kreiranje tržnih niš, vstopajo na nove trge in povečajo vsebinsko vrednost svojih blagovnih znamk. Upravljanje z designom, izboljšuje inovacijsko sposobnost podjetja, ima vpliv na tržno uspešnost in zaposlitve (visoko kvalificiranih) strokovnih profilov različnih znanj, z izboljšanjem izdelkov ohranja obstoječa delovna mesta in povečuje dodano vrednost na zaposlenega in splošno prispeva k manjši občutljivosti podjetja v premagovanju nihanj trga.

Uveljavitev design managementa kot strateške funkcije v vključenih podjetjih bo povečalo zavedanja o designu in vlogi design managementa, izboljšalo sposobnosti podjetij pri vključevanju designa v procese in funkcije podjetja, povečalo kompetence pri upravljanju s finančnimi sredstvi za design projekte in zaščiti intelektualne lastnine (posledica diferenciacije). Podjetja bodo povečala sodelovanje z oblikovalskim trgom in povečala svoj kreativni potencial. V svoje procese bodo vključila metode design thinkinga in prepoznala potenciale nadaljnega razvoja v design managemnt vodeno podjetje. Na tej stopnji usposabljanj pričakujemo povečanje zmožnosti organizacij za vodenje in uvajanje sprememb, činkovito trženje, izboljšanih izdelkov oz. storitev, z uporabo design management pristopov in orodij, izboljšavo delovnih procesov podjetij v smeri optimizacije porabe (človeških, finančnih ali materialnih) virov, izmanjšanja tveganj (prek principov vitkega razvoja) v procesu razvoja novih produktov in skrajšanja razvojnih ciklov. Z močnejšo oblikovalsko vizijo in urejenim portfeljem izdelkov (znamčenje), pričakujemo povečane potrebe po razvoja kadrov za vodenje design management področij in znamčenja na strateškem, taktičnem in operativnem nivoju, kar bo spodbudilo podjetja k vključevanju v mednarodne strokovne povezave in za hitrejši pretok znanj, ki bo posledično aktivneje vstopal v nacionalno gospodarsko okolje.

V projektu Osnovni KCDM 2.0 vključenim podjetjem zagotavljamo mednarodno uveljavljeno vrednotenje po metodi Design managemnet staircase, prek katere bo lahko jasno ocenilo potenciale svojih podjetij in prepoznalo ključna področja deficitov in jim omogočala sistematičen razvoj kompetenc.

KCDM 2.0 Napredni

Partnerstvo sestavlja 17 partnerjev, večina (14) podjetij prvega KCDM (2013-2015). Ta na osnovi pridobljenih kompetenc in usposabljanj, izvedenih v okviru projekta, že uveljavljajo spremembe v smeri vključevanja designa kot strateške usmeritve za dvig konkurenčnosti na trgu, kar potrjujejo tudi njihovi poslovni rezultati. Od zaključka projekta prvega KCDM so partnerji samostojno razvijali in nadgrajevali svoja znanja in pri tem zaznali nove potrebe, ki jih naslavljajo izbrane teme. Povezava v nov konzorcij jim bo omogočila učinkovito pridobivanje kompetenc predvsem za specializirane, težje dostopne vsebine organizacije procesov in tako bistveno pospešila doseganje opredeljenih ciljev.

Podjetja partnerstva se razlikujejo po velikosti in panogah, v novem konzorciju podjetij iz KCDM 2013-2015 pa jim priključujemo še nova partnerja - subjekt inovativnega okolja in podjetniški pospeševalnik. Obe podjetji prepoznavata potencial projekta, partnerstvu pa bosta omogočili povezavanje z inovativnimi, tehnološko gnanimi podjetji, ki prav tako izkazujejo potrebo po opredeljenih vsebinah. S tem bo Napredni KCDM 2.0 širil pozitivne učinke v okolje izven partnerskih podjetij.

Namen partnerjev je sistematična uvedba procesov in metod, ki povečujejo inovacijsko sposobnost na podlagi sistematičnega prepoznavanja novih uporabniških potreb in izboljšav stičnih točk s kupci (brand touchpints) kar bo spodbudilo sodelovanju različnih visokokvalificiranih multidisciplinarnih profilov na projektih podjetij, razširilo znanja s področja izgradnje in upravljanja z blagovnimi znamkami in design inovacijami
pri partnerjih.